Natos uppgift

North Atlantic Treaty Organisation, Nato, är en militär- och alliansorganisation med nästan 30 medlemsländer. När Nato först bildades efter andra världskriget år 1949, var deras uppgift att skydda medlemsländernas områden från sovjetiska attacker. Den huvudsakliga uppgiften är att utgöra ett kollektiv där medlemsländerna försvarar varandra mot yttre attacker. När Sovjetunionen upplöstes år 1991 och hotbilden förändrades, förändrades även Natos uppgifter till viss del. Bland annat bestämdes det att Nato kan ingripa trots att ingen av medlemsländerna varit utsatt för en direkt attack. På 1990-talet Nato fick ett uppdrag av FN som innebar att de skulle säkra fred i Bosnien. Trupperna som skickades var från flera av Natos medlemsländer samt även från länder som inte var medlemmar i Nato.

Idag har Nato tre huvudsakliga uppgifter; 1. Gemensamt försvar och avskräckning 2. Partnerskapsverksamhet och 3. Internationell krishantering. En av Natos viktigaste uppgifter är, genom de politiska och krigsallianser alla medlemsländer har, att garantera säkerheten och friheten för samtliga medlemmar. Nato har en stadga som lyder: “En för alla, alla för en”, vilket i princip betyder att alla länder kollektivt går ihop och hjälper det utsatta landet. Det kan gälla nästan vilka länder som helst och inte endast medlemmar. I fallen när det gäller länder utanför Nato kan det behövas ett godkännande eller förfrågan om hjälp innan de kan gå in och se vad de kan göra för att hjälpa, så som i fallet med Bosnienkriget.

Gemensamt försvar och avskräckning

Nato är alltså en försvarsallians vars uppgift är att försvara medlemsländerna med både politiskt och militärt skydd. Om en eller flera medlemsstater är under attack står de andra medlemsstaterna redo att kollektivt skydda dem. Detta gemensamma försvar skapar inte bara en trygghet för medlemsländerna, utan även en avskräckande effekt mot eventuella yttre hot. Det gemensamma transatlantiska säkerhets- och försvarssamarbetet bygger på ömsesidigt garantier mellan medlemmarna. En attack mot en medlemsstat bör ses som en attack mot samtliga medlemsländer. Natos uppgift inkluderar även att aktivt arbeta mot nya sorters hot som till exempel cyberhot, energisäkerhet och terrorism. I dagens samhälle har försvarsuppgiften utvidgats i och med andra sorters attacker och hot mot medlemsstaterna samt de allierade.

Partnerskapsverksamhet

Nato är, till skillnad mot Europeiska Unionen (EU), en mellanstatligt säkerhets- och försvarsallians. EU har såväl politiska som överstatliga element som Nato saknar. Nato har dock, tack vare USA:s och Kanadas medlemskap, en transatlantisk dimension som EU saknar. Denna länk mellan dessa kontinenter skapar ett unikt partnerskap och plattform för internationellt samarbete inom försvar och säkerhet. Nato har även som uppgift att stimulera samarbeten och partnerskap med icke-medlemsländer, till exempel Sverige. Dessa samarbeten sker inom säkerhetsrelaterade områden, så som fredsbevarande och försvarsutveckling. Dessa partnerskap motverkar konflikter både inom och utanför medlemsstaterna. Nato förespråkar och verkar alltid för fredliga lösningar av konflikter och jobbar dessutom aktivt med att sprida demokratiska värderingar inom och utanför medlemsländernas gränser.

Internationell krishantering

En av Natos viktigaste uppgifter är att bedriva internationell krishantering då de har den militära kapaciteten att genomföra krishantering vid konflikter. Detta blir framför allt aktuellt när diplomatiska försök misslyckats och militära fredsbevarande operationer krävs. Dessa kan ske i samarbete med internationella organisationer eller med andra länder. Denna internationella krishantering genomförs under Artikel 5 eller under Förenta Nationernas mandat. Till exempel har EU och Nato ingått ett avtal som innebär att EU kan vända sig till Nato vid kris för att använda Natos resurser. Natos uppgift består även i civilt beredskapsarbete och hjälp till medlemsländer och partners vid katastrofer (militära samt humanitära katastrofer). Utöver detta stödjer Nato även ytterligare samarbeten inom vissa områden, bland annat miljön.

Sammanfattning

Nato bildades efter andra världskriget i syfte att skapa en militärallians för att skydda medlemmarna från attacker från Sovjetunionen. Grundtanken var, och är, att medlemsstaterna tillsammans är bättre skyddade än vad de är på egen hand. Än idag gäller stadgan “En för alla, alla för en” där samtliga medlemmar förväntas ställa upp och skydda en annan medlemsstat som är under yttre attack. Nato idag har dock något annorlunda uppgifter än innan Sovjetunionens fall år 1991. Idag är Natos främsta uppgifter att vara en försvarsallians som skyddar medlemsstaterna och de allierade samt förespråka internationellt samarbete och hantera kriser på en internationell nivå. Nato arbetar för att garantera säkerhet och frihet för alla medlemsstater, men även för att sprida demokratiska värden och jobba fredsbevarande även i icke-medlemsstater.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *